ป้องกัน: ฟิสิกส์ติวเตรียมสอบ [คลื่น และกัมมันตภาพรังสี] ฟิสิกส์พื้นฐาน